Jesteś tutaj: Start / Dam pracę / Dam pracę

Dam pracę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2017

Data ogłoszenia: 2017-04-07

Telefon: 257574268

E-mail: sekretariat@zpmrozy.pl

Treść ogłoszenia:  Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. kadr w wymiarze pełnego etatu Wymagania niezbędne: • Wykształcenie odpowiednie do stanowiska: średnie lub wyższe. • Doświadczenie zawodowe • Nieposzlakowana opinia, • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej • Rozliczanie czasu pracy i urlopów pracowniczych • Wprowadzanie danych do SIO • Sporządzenie i wydawanie zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa • prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej - zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, jak również świadczeniobiorców, a także sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców; • współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego; • sporządzanie umów cywilnoprawnych. Wymagane dokumenty: • Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy, • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, certyfikaty, umiejętności itp.), • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Oferty należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@zpmrozy.pl lub pocztą na adres: ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy, w kopercie z dopiskiem „Oferta: Spec. Ds. Kadr”. do dnia 23.04.2017r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki i Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 25 757 42 68.

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-07
Data publikacji:2017-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:551