„Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Umowa nr RPMA.05.01.00-14-5462/16-00 o dofinansowanie Projektu
„Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość Projektu wynosi 1 050 531,44 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 050 531,44 PLN

Dofinansowanie - środki EFRR - 420 107,52 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sto siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) tj. 39,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Gmina Mrozy wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące Wkład własny w wysokości: 630 423,92 PLN, w tym Wydatki kwalifikowalne w wysokości: 630 423,92 PLN

Terminy realizacji Projektu

Okres realizacji Projektu:
1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu:16-02-2016 r.;
2) Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31-10-2017 r.;
3) Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31-10-2017 r.;

Projekt przewiduje doposażenie jednostki OSP Mrozy, w gminie miejsko-wiejskiej Mrozy, powiat miński, w woj. mazowieckim, w średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem; sprzęt ratowniczo gaśniczy: pompa, agregat, sprzęt do ratownictwa technicznego i sprzęt do ratownictwa medycznego oraz specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. Projekt pozwoli unowocześnić i uzupełnić wyposażenie OSP należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Główny cel projektu to podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i technicznego na terenie Gminy dzięki wyposażeniu jednostki OSP Mrozy w nowoczesny sprzęt gaśniczo-ratowniczy, w tym sprzęt ratownictwa wodnego. Projekt pozwoli na skuteczną ochronę przeciwpożarową 8601 mieszkańców Gminy. Dzięki zakupowi pojazdu i sprzętu poprawi się bezpieczeństwo obszarów leśnych, które zajmują 26% powierzchni gminy. Działania przewidziane w projekcie skutkować będą doposażeniem 1 jednostki OSP w 4 rodzaje sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Celem jest tez wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego, w tym obszarów cennych przyrodniczo (Natura 2000, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu). W ramach inwestycji zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, w tym korzystających ze zbiorników wodnych. Inwestycja przyczyni się do wyposażenia jednostki zgodnie z wymogami KSRG i jest zgodna ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.


Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3607