Podsumowanie kadencji 2014 – 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Szanowni Państwo,

Kończy się kolejna kadencja władz samorządowych Gminy Mrozy. Ja osobiście ale i w imieniu radnych Rady Miejskiej w Mrozach jeszcze raz dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem w wyborach cztery lata temu i umożliwienie nam pracy na rzecz lokalnej społeczności. W mojej ocenie nie był to zmarnowany czas, ponieważ przyjęte plany udało się z sukcesem zrealizować. Wszystko to było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Burmistrza z Radą Miejską oraz pełnym zaangażowaniu w powierzone zadania pracowników samorządowych i sołtysów.

Do najważniejszych zadań minionej kadencji należy zaliczyć budowę Oczyszczalni Ścieków w Jeruzalu wraz z kanalizacją, pozyskanie dofinansowania w kwocie 20,7 mln złotych i rozpoczęcie budowy największej inwestycji w historii gminy Mrozy polegającej na budowie kanalizacji we wsiach Kruki, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska, Rudka, Natolin i Grodzisk, rekordową ilość odcinków dróg i ulic asfaltowych, budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i wiele innych. Łącznie w latach 2014-2018 zostało zrealizowanych około 250 zadań inwestycyjnych. Pomimo znacznego zaangażowania inwestycyjnego zadłużenie gminy zmniejszyło się w czasie kadencji o kwotę ponad 3 mln złotych.

 Po wieloletnich staraniach udało się zrealizować cztery bardzo ważne przedsięwzięcia dla rozwoju gminy. Pierwsze to gazyfikacja Mrozów, która daje możliwości rozwoju sieci gazowej na terenie całej gminy Mrozy. Drugie, to modernizacja zasilania energetycznego Mrozów polegająca na demontażu ponad 12 km napowietrznych linii SN i dwustronne zasilenie przebudowanych stacji transformatorowych. Trzecie, to uruchomienie budownictwa wielorodzinnego w Mrozach, co daje impulsy rozwoju nowoczesnego miasteczka ale i znaczne zmniejszenie wydatków z budżetu gminy na infrastrukturę techniczną. Czwarte, to doprowadzenie do budowy nowoczesnego Komisariatu Policji, który na stałe przesądza o lokalizacji w Mrozach kluczowej jednostki policyjnej we wschodniej części powiatu mińskiego.

 Również bieżące funkcjonowanie gminy przebiegało sprawnie, jednostki organizacyjne cały czas rozszerzały swoje oferty usług publicznych, wykonano wiele remontów i ulepszeń poprawiających jakość świadczonych usług. Zakończyliśmy też tworzenie docelowej sieci placówek oświatowych gminy uwzględniającej uwarunkowania geograficzne i procesy demograficzne. Decyzje dotyczące niepublicznej szkoły w Lipinach były ostatecznie konieczne. Pomimo występujących nadal incydentów stajemy się coraz bardziej czystą gminą. Wdrożony w 1999 r. system gospodarki odpadami został dostosowany do odgórnych zmian prawnych i funkcjonuje bardzo dobrze w oparciu o pracę ZGK. Mamy również bardzo dobrze ustalone zasady porządku w przestrzeni poprzez dokumenty planistyczne dla całego obszaru gminy, a odpowiednie rozplanowanie stref funkcjonalnych chroni nas przed zagrożeniami źle zaplanowanych lub niepożądanych inwestycji. Przykładem skuteczności zapisów MPZP jest udaremnienie próby budowy składowiska odpadów w Mrozach oraz rekultywacji żwirowni w Krukach poprzez wypełnienie jej odpadami. To zapisy planu, a nie populistyczne akcje wykluczyły takie inwestycje. W mijającej kadencji zakończyliśmy trwający ponad 20 lat program budowy, modernizacji i remontów świetlic wiejskich i strażnic OSP, obecnie są to funkcjonalne i estetyczne miejsca służące społecznościom lokalnym. Wprawdzie gmina nie posiada bezpośrednich instrumentów wsparcia rolnictwa ale utworzenie od podstaw Gminnej Spółki Wodnej obsługiwanej przez ZGK znacząco wspiera rolnictwo. Do końca roku spółka pozyska sprzęt o wartości około 700 tys. złotych. Jest też sprawa, której pomimo podejmowanych starań i posiadania jednoznacznych dokumentów prawnych nie udało się dotychczas wyegzekwować od PKP, a dotyczy budowy wiaduktu nad torami w Mrozach. Obecnie żądanie zrealizowania tej inwestycji znajduje się w sądzie.

Szanowni Państwo, za wszelkie formy kontaktów, współpracy a przede wszystkim wsparcia w kończącej się kadencji bardzo dziękujemy.

 Z poważaniem, Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Mrozów

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-11
Data publikacji:2018-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:950