Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2019

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Mrozy Burmistrz Mrozów informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących obiektów wpisanych do tej ewidencji jak również dotyczących obiektów postulowanych do wpisania. Wnioski o wykreślenie bądź wpisanie powinny zostać szczegółowo uzasadnione. Wnioski i uwagi można składać w terminie do 31 marca 2019 r.

Obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków został wprowadzony w 2010 r. nowelizacją z ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W gminnej ewidencji zabytków (GEZ) powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wpis do GEZ nie jest formą ochrony, jednak wywołuje konkretne konsekwencje prawne. Oznacza to, że wpisując obiekt do GEZ nie nakłada się na właściciela obiektu dodatkowych obowiązków w zakresie opieki nad zabytkiem i konsekwencji karnych za naruszenie tych obowiązków tak, jak dzieje się to wtedy, gdy obiekt zostanie wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Wpis do GEZ nie stanowi również podstawy do ubiegania się o dotacje ze środków publicznych na remonty i konserwacje. Konsekwencją prawną ujęcia obiektów w GEZ będzie konieczność określenia dla nich zasad ochrony zarówno w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także obowiązki wynikające z art. 39 ustawy Prawo budowlane. Dla obiektów ujętych w GEZ, a nie wpisanych do rejestru zabytków, przed wydaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wymagane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków gminy Mrozy została opracowana w 2011 r. Zostały ujęte w niej wszystkie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, stanowiska archeologiczne, obiekty cenne dla lokalnej społeczności a także obiekty, które przed zmienionymi przepisami prawnymi były zaliczane do tzw. „obiektów pozostających
w zainteresowaniu konserwatorskim”. Z wykazem obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Mrozy można zapoznać się na stronie http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6601.

Wpis do GEZ zgodnie z obecnym stanem prawnym nie wymaga zgody właściciela obiektu. Co więcej ustawa nie przewiduje obowiązku informowania właściciela o dokonaniu takiego wpisu. Mając jednak na uwadze dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania tej ewidencji, jak również wyżej opisane konsekwencje prawne, informuje właścicieli obiektów wpisanych do GEZ o możliwości składania uwag i wniosków.

Opublikował: Administrator

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1323