Ustalenia XXXIX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Mińskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą ustaleń XXXIX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Mińskiego, który odbył się 30 marca 2020 roku w formie telekonferencji. 

Informacja dotycząca ustaleń XXXIX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Mińskiego, który odbył się 30 marca 2020 roku w formie telekonferencji

Zgodnie z ustaloną kolejnością gospodarzem Konwentu była gmina Mrozy, a przewodniczył mu Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. W Konwencie uczestniczyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie oraz starosta z wicestarostą. Burmistrza Halinowa reprezentowali jego zastępca oraz sekretarz.

Na Konwencie omówiono następujące zagadnienia:

 1. W punkcie pierwszym członkowie Konwentu wysłuchali bieżącej informacji służb dotyczącej sytuacji epidemiologicznej powiatu mińskiego w kontekście pandemii koronawirusa. Obecna na Konwencie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji przedstawili aktualną sytuację w powiecie. Generalnie ocenili, że sytuacja jest pod pełną kontrolą pomimo trudności, jakie wynikają ze zwiększenia ilości zadań i spraw do rozwiązania.W dyskusji uczestnicy Konwentu zadali wiele pytań i zgłosili postulaty, na które zaproszeni goście udzielili na bieżąco odpowiedzi. Najważniejszym zgłoszonym problemem był przepływ informacji dotyczących wydanych decyzji o kwarantannie pomiędzy PSSE a Policją. Jak podano przykłady, decyzje dyrektora PSSE docierają bezpośrednio do gmin bardzo szybko, natomiast do Policji lokalnej czasami nawet z kilkudniowym opóźnieniem. Problem jest bardzo istotny, ponieważ po wydaniu decyzji Policja powinna niezwłocznie podjąć nadzór nad osobami objętymi kwarantanną. Według wyjaśnienia zastępcy Komendanta Powiatowego Policji procedury w Komendzie Powiatowej wdrażane są po zawiadomieniu przez Komendę Stołeczną Policji. W ocenie zebranych takie procedowanie jest błędne i powoduje w konsekwencji brak właściwego nadzoru nad osobami objętymi kwarantanną.
  Zebrani upoważnili przewodniczącego Konwentu do wystosowania pisemnego wystąpienia do odpowiedzialnych służb o pilną zmianę procedury.

 2. W punkcie drugim omawiana była sytuacja zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu mińskiego. Temat ten był przedmiotem odrębnej narady zorganizowanej wcześniej przez starostę w dniu 9 marca br., na którym wójtowie i burmistrzowie zostali zapoznani ze stanem prac nad wyłonieniem operatora sieci połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu.
  Na spotkaniu tym zostały rozważane dwa warianty dalszych prac. Pierwszy to powtórzenie konkursu na wyłonienie operatora obsługującego osiem wytypowanych wcześniej tras (połączenia pomiędzy gminami i powiatem), drugi to rozpoczęcie prac od nowa i zbudowanie kompleksowej sieci połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu mińskiego zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych gmin. W dyskusji padły stwierdzenia, że potrzeby połączeń komunikacyjnych w poszczególnych gminach są bardzo różne i dlatego partycypacja w kosztach musi być rozpatrywana indywidualnie. Szczególnie dotyczy to miast Mińsk Mazowiecki i Sulejówek. Zebrani zgodzili się, że do zrealizowania drugiego wariantu konieczne jest utworzenie związku międzygminnego, który w przyszłości mógłby realizować inne wspólne zadania gmin, jako przykład podano gospodarkę odpadami.
  Po  dyskusji wszyscy wójtowie i burmistrzowie zdecydowali się przystąpić do takiego związku. Zgodzono się, że ostateczne decyzje o zaangażowaniu gmin w tworzenie planu transportu zbiorowego będą zapadały po zapoznaniu się
  z bardziej szczegółowymi analizami i proponowanymi rozwiązaniami.
  Koordynację zadań w zakresie utworzenia związku międzygminnego poprowadzi starosta miński.

 3. W kolejnym punkcie obrad burmistrz Mrozów przedstawił informację w sprawie udzielonej odpowiedzi przez Ministerstwo Rolnictwa na wcześniejsze wystąpienie Konwentu w sprawie powoływania oraz prac komisji do szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Głównym problemem wskazanym w  wystąpieniu Konwentu do wojewody i ministerstwa było wskazanie braku podstaw prawnych nałożenia obowiązku prowadzenia zadań przez gminy. Zdaniem Konwentu, zadanie to zostało bez podstaw prawnych narzucone samorządom i powinno być powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada odpowiednią wiedzę i bazy danych do właściwej koordynacji prac. Pełny tekst wystąpienia
  w załączeniu.
  Zdaniem burmistrza Mrozów udzielona odpowiedź przez Ministerstwo Rolnictwa jest wymijająca i nie odnosi się do przedstawionych problemów. Poinformował również, że był dwukrotnie zaproszony na posiedzenie zespołu powołanego przez wojewodę, gdzie generalnie wszyscy uczestnicy byli zgodni ze stanowiskiem Konwentu.
  Podsumowując burmistrz Mrozów zaproponował powtórne skierowanie pisma do Ministerstwa Rolnictwa wskazując, że wcześniej udzielona odpowiedź nie odnosi się do meritum sprawy i oczekujemy na wiążące stanowisko dotyczące istoty problemu.
  Wszyscy członkowie Konwentu poparli przedstawioną propozycję.

 4. Następnym tematem była kontynuacja wcześniejszych dyskusji dotyczących organizacji Gminnych Spółek Wodnych w kontekście zaprzestania działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim. Negatywna ocena mieszkańców, szczególnie rolników, działalności RZSW w Mińsku Mazowieckim trwa już od wielu lat i była przedmiotem negatywnych ocen samorządowców. Pierwszym przejawem niezadowolenia było odłączenie się Gminnej Spółki Wodnej w Mrozach w 2007 roku. Obecnie spółka w Mrozach, ku zadowoleniu mieszkańców funkcjonuje bardzo dobrze w połączeniu z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Przez kolejne 13 lat w RZSW  nic się nie zmieniło, a wręcz związek utracił możliwości dalszej egzystencji. Na Konwencie w sierpniu 2019 r. została zaprezentowana samodzielna Gminna Spółka Wodna w Mrozach, jej organizacja i efekty 13-letniej działalności jako zachęta do podobnych przekształceń w gminach.
  W trakcie ostatniego Konwentu, swoje doświadczenia przedstawił wójt gminy Dębe Wielkie, który również w oparciu o ZGK utworzył praktycznie od podstaw Gminną Spółkę Wodną. Kolejni wójtowie i burmistrzowie mają już znacznie zaawansowane procedury przekształceń.
  Na koniec warto wyjaśnić, że spółki wodne są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi nie podlegającymi samorządowi gminnemu, na terenie którego działają. Nadzór nad ich działalnością sprawuje starosta. Dzisiaj z całą stanowczością możemy stwierdzić, że zdecydowana większość spółek wodnych bez zaangażowania się wójtów i burmistrzów nie byłaby w stanie samodzielnie rozwiązać powstałych problemów.

 5. Kolejną sprawą, którą zajmowaliśmy się na posiedzeniu było przyjęcie stanowiska w sprawie przyłączenia do grupy zakupowej energii elektrycznej gmin  powiatu mińskiego i części gmin z powiatu siedleckiego.
  Od kilku lat zakup energii elektrycznej na potrzeby gmin i powiatu mińskiego, w celu uzyskania korzystnych cen dokonujemy w ramach grupy zakupowej. Dotychczas gmina Kotuń jako jedyna z powiatu siedleckiego przynależała do mińskiej grupy zakupowej. Obecnie inne gminy z powiatu siedleckiego wyraziły chęć dołączenia do nas. Zdania w tej sprawie były podzielone, więc Konwent pozostawił sprawę do szczegółowego omówienia gminie Cegłów, aktualnie organizującej przetarg oraz obsłudze merytorycznej przetargu.

 6. W sprawach różnych najważniejszym tematem było zajęcie stanowiska w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 roku.
  Propozycję zajęcia wspólnego stanowiska zaproponował burmistrz Mrozów, wskazując, że niezależnie od indywidualnych wystąpień, jakie zostały już w tej sprawie skierowane lub będą skierowane do komisarza wyborczego należy wyrazić wspólny pogląd oparty na przesłankach merytorycznych.
  Wszyscy uczestnicy Konwentu stwierdzili, że w obecnym stanie epidemiologicznym, wprowadzonych ograniczeniach pracy urzędów oraz w trosce o zdrowie i życie mieszkańców wybory w dniu 10 maja br. należy przełożyć na późniejszy okres. Ustalono, że uwzględniając głosy w dyskusji należy przygotować wspólne pisemne stanowisko i przesłać do Komisarza Wyborczego w Siedlcach.   
  Do podpisania uzgodnionego pisemnego stanowiska wraz z uzasadnieniem oraz przesłania do Komisarza Wyborczego w Siedlcach upoważniony został przewodniczący Konwentu .


                                                                                                                     Przewodniczący Konwentu

                                                                                                                Dariusz Jaszczuk   

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-03
Data publikacji:2020-04-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sekretarz Gminy
Liczba odwiedzin:447