Informacja z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2021

We wtorek 29 grudnia 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Na początku obrad zebrani wysłuchali Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Mrozy, którą przedstawił pan Michał Maciejec z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie. W związku z omawianym tematem udział w Sesji wzięła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, pani dr. Lidia Walecka Lipińska, która odniosła się informacji zawartych w Diagnozie.

Następnie Burmistrz Mrozów – pan Dariusz Jaszczuk przedstawił informację z wykonania uchwał rady oraz podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. Poinformował także o podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie inwestycji w postaci częściowo umarzalnej pożyczki, na zadanie „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”, na kwotę 392.626,76 zł. Burmistrz omówił także temat uzgodnienia ostatecznej koncepcji przebiegu wiaduktu nad torami PKP w Mrozach, z wykonawcą Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce”, w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Kolejnym punktem w porządku sesji była informacja Burmistrza o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz odszkodowaniach w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2020 r. oraz informacja o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy.

Istotnym punktem XXIV sesji Rady Miejskiej w Mrozach było:

- przyjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody budżetu gminy wynoszą ogółem 51 068 916,51 zł, a wydatki 51 058 916,51 zł. Jest to kolejny, czwarty rok zrównoważonego budżetu, gdzie nie planuje się deficytu, a wydatki są równe dochodom.

Podczas sesji Radni podjęli także uchwały:

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

- w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2020,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.,

- w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 2021 rok.

- w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2021 rok.

- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrozy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2018 – 2022.

- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (Guzew, dz. nr 535).

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Sokolnik dz.nr. 548/1).

- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej (Mrozy dz.nr. 699/15).

- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej (Sokolnik dz.nr 66/8).

Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=997

W sprawach różnych Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do Biura Rady. Radni odnieśli się do kwestii odbioru odpadów, wycinki drzew, przedłużenia ul. Sielskiej, a także wprowadzenia podatku od powierzchni zabudowanych kostką brukową.

Na zakończenie ostatniej w 2020 roku sesji, Burmistrz przedstawił prezentację, w której krótko podsumował mijający rok. Pomimo trudnego czasu pandemii inwestycje gminne nie zwalniały tempa. W roku 2020 łączne wydatki budżetowe wyniosły 61 585 772,90 zł, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano rekordowe 18 023 309,11 zł. Największe to budowa kanalizacji wraz z przyłączami i odtworzeniem nawierzchni asfaltowych za kwotę około 11,5 mln zł, udało się wybudować i przeprowadzić remonty dróg gminnych na kwotę około 3, 4 mln zł, została wybudowana od podstaw nowa kotłownia gazowa oraz pięć zostało zmodernizowanych na gaz ziemny za kwotę około 1.0 mln zł. i wiele zadań o mniejszej wartości. Większość środków na inwestycje w kwocie 11.6 mln zł. została pozyskana ze źródeł zewnętrznych.

W 2020 roku w naszej gminie odbyło się również wiele ważnych wydarzeń, jak np. I Festyn Archeologiczny w Mrozach - Kierunek Grodzisko, otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji, czy też otwarcie wyremontowanego dworca PKP.

Prezentacja dostępna w załączniku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:378