Część III – Nowy Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – działania naprawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2021

obrazek zawiera mazowsze serce polski oraz napis oddech dla mazowszaW związku z przyjęciem w dniu 8 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (w skrócie: POP lub Program) od 1 stycznia 2021 roku wszystkie samorządy gminne, podmioty korzystające ze środowiska i mieszkańcy z terenu województwa mazowieckiego zostali zobowiązani do wykonywania działań naprawczych. Działania te zostały określone w Programie w załączniku nr 5 do uchwały (link: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html) i mają na celu osiągniecie dopuszczalnych norm jakości powietrza (poprawy jakości powietrza).

W poprzedniej części zaczęliśmy opisywać pierwsze działanie naprawcze: „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej”. Działanie to obejmuje dwa poddziałania. Pierwsze poddziałanie dotyczy szczegółowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (spisu kotłów na terenie gminy) i zostało opisane ostatnio. Drugie poddziałanie dotyczące wymiany/likwidacji źródeł ciepła zostanie opisane teraz.

Realizacja drugiego poddziałania będzie miała na celu likwidację ogrzewania indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe. Odbywać się będzie poprzez wymianę/likwidację ogrzewania z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym, a także wymianę/likwidację ogrzewania z kotłów klasy 3 i 4 opalanych paliwem stałym, na:

 • kotły opalane paliwem stałym spełniające normy ekoprojektu, wraz z ewentualną termomodernizacją;
 • kotły opalane paliwem gazowym, wraz z ewentualną termomodernizacją;
 • kotły opalane paliwem olejowym, wraz z ewentualną termomodernizacją;
 • ogrzewanie elektryczne, wraz z ewentualną termomodernizacją;
 • odnawialne źródła energii, wraz z ewentualną termomodernizacją;
 • ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, wraz z ewentualna termomodernizacją.

Od 11 listopada 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje uchwała antysmogowa. Nowy POP przypomina o następujących ograniczeniach określonych w ww. uchwale:

 1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
 2. od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)
 3. od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 4. od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 5. użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 6. posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Radni województwa mazowieckiego uchwalając Program sformułowali założenie, że kotły bezklasowe wymienione będą w pierwszej kolejności, a kotły klasy 3 i 4 w dalszych latach obowiązywania programu. Poza tym w celu monitorowania realizacji postanowień POP wyznaczyli dla każdej gminy i miasta roczne minimalne liczby kotłów do wymiany/likwidacji (w każdym roku po tyle samo – po 1/6 całej ilości). Z wyznaczonej liczby kotłów do wymiany/likwidacji każdy samorząd corocznie będzie rozliczany. W przypadku gdy zostanie wymieniona/zlikwidowana większa ilość kotłów niż wskazana w POP, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet roku następnego. Gorzej będzie w odwrotnym przypadku, gdy liczba wymienionych/zlikwidowanych kotłów w roku kalendarzowym będzie mniejsza od wskazanego przez radnych założenia. Wtedy w roku następnym do osiągnięcia niezbędna jest wymagana liczba kotłów (wskazana w POP) powiększona o niedomiar z roku poprzedniego. Dodatkowo w Programie sformułowano zapis, że po zakończeniu inwentaryzacji źródeł ciepła i obliczeniu liczby kotłów do wymiany/likwidacji (bezklasowe opalane paliwem stałym i klasy 3 i 4) będzie inna niż założenie w POP, do wyznaczenia wskaźnika realizacji zadania będzie trzeba przyjąć liczbę kotłów wynikająca z inwentaryzacji źródeł ciepła (a ich liczba zostanie rozłożona proporcjonalne na lata 2021-2026 – dla każdego roku 1/6 łącznej liczby kotłów. W związku z czym przypominamy o trwającej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy i zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o posiadanych kotłach.  

W następnej informacji dotyczącej uchwalenia nowego POP i wynikających z niego nowych obowiązków opiszemy kolejne działania naprawcze. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-14
Data publikacji:2021-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:115