Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2022

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje Burmistrz Mrozów, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

W przypadku kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrozy oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego. Właściciele nieruchomości są obowiązani do okazania takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Mrozy uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-02
Data publikacji:2022-03-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:714