Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2017

Burmistrz Mrozów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że w dniu 9 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mrozach Nr XXIII/258/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej od 01.01.2017 r.

Ustalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w wysokości 18 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego,
  2. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 48 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego,
  3. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych  za pojemnik o pojemności 110 litrów w wysokości 10 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny
  4. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik o pojemności 110 litrów w wysokości 24 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach lub u sołtysów.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz Mrozów wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty stosując wysokość opłaty podanej w zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się, to oznacza, że gmina nie może dokładać do systemu gospodarki odpadami z innych źródeł dochodów. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Treść podjętych przez Radę Miejską W Mrozach uchwał dostępna jest  pod adresem:

http://www.mrozy.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=10026&bar_id=5240

http://www.mrozy.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=10027&bar_id=5241

Podstawa prawna:

Art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 11990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.),    art. 6j ust. 2, 2a oraz art. 6k ust 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250)

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-11
Data publikacji:2017-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5314