Zapraszamy do złożenia oferty cenowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycinkę 17 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni na wysokości 130 cm: 170 cm, 110 cm, 170 cm, 160 cm, 150 cm, 130 cm, 170 cm, 160 cm, 170 cm, 150 cm, 150 cm, 130 cm, 190 cm, 220 cm, 160 cm, 150 cm, 130 cm rosnących na terenie działki nr ewid. 1137/1 w miejscowości Lipiny gmina Mrozy.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 roku.

Kryterium oceny oferty i ich waga:Cena – 100 %.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- możliwości negocjacji z Wykonawcami (ustnie lub pisemnie) cen i pozostałych elementów ofert, złożonych w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w przypadku uzyskania ofert z tymi samymi cenami;

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymuje na własność drewno uzyskane przy wycięciu drzewa. Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca uwzględnia wartość drewna pozyskanego przy wycince.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z wycinką drzew oraz odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Na wycinkę drzew Zamawiający posiada decyzje Starosty Mińskiego zezwalające na usunięcie drzew.

O przystąpieniu do prac Wykonawca powiadomi Urząd Miasta i Gminy Mrozy dwa dni przed planowanym terminem (Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami, tel. (25) 75 74 175).

Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego można złożyć osobiście w tut. Urzędzie, przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy lub faksem na nr (25) 75 74 190  w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2018 roku do godziny 9:00.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej ofert zostanie zawarta umowa cywilno – prawna.

Autor: Administrator

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-13
Data publikacji:2018-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:704