Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Dodatek osłonowy

4 stycznia 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021  o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1),  dodatek osłonowy przysługuje:

-osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;

- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy  od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosi:

400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

600 zł dla 2 – 3 osobowego,

850 zł dla 4-5 osobowego,

1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,

750 zł dla 2 – 3 osobowego,

1.062,50 zł dla 4-5 osobowego,

1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać tradycyjnie (papierowo) w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrozach, ul. Armii Krajowej 12,  tel. (25) 75-74-715.

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344)

Wnioski składane elektronicznie opatruje się:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1711