Jesteś tutaj: Start / Mrozy dla Rodziny 3+

Mrozy dla Rodziny 3+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że w gminie Mrozy od 1 kwietnia 2015 roku wydawane są Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Uchwałą Nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy, została wprowadzona w życie samorządowa Karta "Mrozy dla Rodziny 3+". Program ten stanowi uzupełnienie ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny, który już dziś, na krótko po wejściu w życie, okazał się niezwykle słuszną inicjatywą, ponieważ z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny korzysta już ponad 100 tys. osób w całym kraju.
Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", to program funkcjonujący na obszarze gminy Mrozy i na tym obszarze uprawniający osoby posiadające kartę do zniżek, rabatów czy udogodnień, które szczegółowo opisane są w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2015 roku. W uchwale definiuje się między innymi komu może być przyznana Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", jakie uprawnienia przysługują jej posiadaczom, czy też gdzie należy się zgłosić, by uzyskać kartę. Link do uchwały znajduje się TUTAJ.

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"

Czym jest i jak wygląda Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Gmina Mrozy, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, chcąc polepszyć ich warunki życiowe, wprowadziła w życie samorządowy program "Mrozy dla Rodziny 3+". Jest on programem uzupełniającym dla ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny i stanowi system zniżek wprowadzonych w niektórych firmach, instytucjach kulturalno-wypoczynkowych czy edukacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Mrozy.
W ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+", mieszkańcom gminy Mrozy oferuje się szereg udogodnień, zniżek czy rabatów, obowiązujących w dobrowolnie zgłoszonych do programu instytucjach znajdujących się na terenie naszej gminy.

Karty są wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach i mają następujący wzór:

(awers)

(rewers)

Jak ubiegać się o Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+", jak z niej korzystać oraz do czego ona uprawnia?

Aby otrzymać Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+", pomimo posiadania już ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, konieczne jest ponowne złożenie wniosku o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Zasady ubiegania się o Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+" czy też korzystania z niej są identyczne, jak w przypadku zasad obowiązujących przy ubieganiu się czy korzystaniu z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Podobnie kwestia się ma w odniesieniu do dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Przedstawienie niezbędnych do otrzymania Karty "Mrozy dla Rodziny 3+" dokumentów nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydający Kartę ma dostęp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane są organowi wydającemu Kartę z urzędu.

Aby więc uzyskać Kartę, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a, złożyć wniosek, który gotowy do pobrania.

Wykaz instytucji, które oferują zniżki w ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+"

1. FHU Expresso
ul. Jana Kilińskiego 6
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Jakubowski Eugeniusz
tel. 507 148 208
werandamrozy@wp.pl
ulga: zniżka na obiady 15% (nie dotyczy napojów)

2. Mr Ozzy Szkoła Językowa Justyna Korbel
ul. Urocza 5
05-320 Mrozy
właściciel firmy: Justyna Agata Korbel
tel. 693 367 296
biuro@mrozzy.pl
www.mrozzy.pl
ulga: 5% zniżki na kursy

3. P.H.U. Kazimierski Sławomir
ul. 3 Maja 4
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Mateusz Kazimierski
tel. 517 479 849
skazimierski@interia.pl
www.mmskazimierscy.pl
ulga: rabat 50% na wymianę kompletu opon i wyważanie kół raz w roku

4. Puls Sp. z o.o.
ul. Willowa 12
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Bilska Magdalena
tel. 500 603 390, 25 757 44 42
puls@g.pl
www.puls-mrozy.pl
ulga: 10% rabatu na usługi stomatologiczne

5. FH-U FOTO ANGELA PIOTR ŁUSZCZEWSKI
ul. Jana Kilińskiego 10
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Piotr Łuszczewski
tel. 501 591 053
foto-angela@wp.pl
ulga: 10% zniżki na usługi, 5% zniżki na asortyment, zniżka nie obowiązuje na usługi pralnicze

Jak zostać partnerem programu "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Jeżeli posiadają Państwo firmę i chcieliby Państwo przystąpić do programu "Mrozy dla Rodziny 3+", należy wypełnić formularz, który znajdziecie Państwo poniżej a następnie złożyć ten formularz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a. Po złożeniu wspomnianego dokumentu, Państwa firma otrzyma kartę informacyjną, którą następnie należy umieścić w widocznym miejscu przy wejściu do lokalu, gdzie będą Państwo honorować karty "Mrozy dla Rodziny 3+"

Karta informacyjna, o której mowa wygląda następująco:

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, po przedstawieniu zaświadczenia o kontynuacji nauki, maksymalnie jednak do skończenia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Link: Wykaz instytucji, które oferują zniżki w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny.

 

Gdzie zgłosić się po Kartę Dużej Rodziny? Komu przysługuje i na jak długo jest wydawana? Jakie zniżki przysługują jej posiadaczom i jak z niej korzystać?

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Pobierz: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W przypadku Gminy Mrozy, miejscem, gdzie należy składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny jest Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom i młodzieży w wieku do ukończenia 18. roku życia, na dłuższy czas – po okazaniu zaświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, bądź osobom do ukończenia 25. roku życia. W przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. Szkole wyższej – do końca roku akademickiego.

  Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, jakie przedstawiono w chwili składania wniosku.

   

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Przedstawienie w/w dokumentów nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydający Kartę ma dostęp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane są organowi wydającemu Kartę z urzędu.

Kiedy we wniosku należy zaznaczyć opcję "małżonek" a kiedy "rodzic"?

Opcję "małżonek" we wniosku, w części dotyczącej danej osoby zaznacza się, gdy ta osoba nie jest biologicznym rodzicem dzieci uwzględnionych we wniosku, ale jest małżonkiem rodzica tych dzieci. Natomiast opcję "rodzic" należy wybrać, w przypadku osoby będącej biologicznym rodzicem dzieci uwzględnionych we wniosku i jednocześnie małżonkiem drugiego rodzica.

 

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty w transporcie kolejowym?

Na podstawie wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodzice oraz małżonkowie rodziców otrzymują ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – 37 procentową zniżkę na bilety jednorazowe oraz 49 procentową zniżkę na bilety miesięczne.

Zniżki Spółek PKP, będących członkami Ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny:

 1. PKP Intercity S.A. - 25% zniżki dla każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny na przejazdy jednorazowe w 2 klasie w wybranych pociągach dla członków rodzin wielodzietnych (warunek: jeżeli przejazd będą odbywały jednocześnie minimum 3 osoby);
 2. Przewozy Regionalne - oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny zakup pierwszej rocznej REGIOkarty w cenie 140 zł (warunek: REGIOkarta musi zostać zakupiona przez każdego członka rodziny). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie;
 3. "Koleje Małopolskie" oferują 30% zniżki na przejazdy jednorazowe w pociągach Spółki dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny;

 

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty? Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Istotne jest by w momencie składania wniosku o Kartę byli rodzicami co najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku. Z Karty korzystać mogą także małżonkowie uprawnionych rodziców.

Uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwiedzionym rodzicom, którzy maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają.

Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci, a Karta przysługiwała mu z tytułu bycia małżonkiem rodzica (pierwsza żona jest matką trójki dzieci), to po rozwodzie traci uprawnienia.

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu lub w miejscu wstępu do określonej instytucji okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Więc w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje bądź więcej dzieci (każde z nich jest biologicznym rodzicem tych dzieci), to każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga bądź więcej dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały.

 

Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym?

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Karta

  Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"

 • Powiększ zdjęcie Karta

  Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"

 • Powiększ zdjęcie Karta informacyjna dla partnerów programu

  Karta informacyjna dla partnerów programu "Mrozy dla Rodziny 3+"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8877